Regulamin Serwisu 25tysiecy.pl

1. Serwis 25tysiecy.pl (zwany dalej Serwisem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetowej e-booków oraz innych treści w formie elektronicznej - płatnie bądź nieodpłatnie.


2. Serwis jest prowadzony przez firmę Marter Solutions Limited z siedzibą pod adresem: 2nd Floor 40 Tooting High Street SW17 0RG, London / England, zarejestrowaną w Urzędzie Rejestrowym pod numerem ewid. 08338216, z adresem e-mail: kontakt@marter-solutions.com (zwaną dalej Administratorem).


3. Serwis umożliwia Użytkownikom zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego bądź nieodpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych plików zawierających e-booki lub innych treści w formie elektronicznej.


4. Zakupu w Serwisie może dokonać każdy pełnoletni internauta. Internauci w wieku powyżej 13 lat mogą korzystać ze Serwisu za zgodą opiekunów prawnych. Korzystanie ze Serwisu oraz zamówionych plików wymaga jedynie powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików w formacie pdf lub w innych formatach, w których udostępniane są pliki.


5. Celem nabycia określonych pozycji dostępnych w Serwisie Użytkownik powinien dodać wybrane pozycje do koszyka lub wybrać inną dostępną ścieżkę zakupu. Przed finalizacją transakcji Użytkownik ma możliwość potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.


6. Dokonując Zakupu, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy – dostawę zamówionego pliku niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora. Administrator, zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia, jeśli jest to spowodowane z przyczyn technicznych lub bezpośrednio niezależnych od niego. Ze względu na specyfikę usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika jest możliwe jedynie przed dokonaniem zapłaty.


7. W ramach umowy, Administrator po otrzymaniu zapłaty, udostępnia Użytkownikowi plik z wybraną treścią. Użytkownik ma prawo korzystać z pliku w ramach własnego użytku osobistego, w szczególności ma prawo odtwarzać go na wszelkich osobistych urządzeniach multimedialnych oraz kopiować w niewielkich ilościach na własny użytek. W żadnym wypadku zawarcie umowy udostępnienia pliku nie upoważnia Użytkownika do dalszego rozpowszechniania lub odsprzedaży całej lub części treści zawartych w pliku ani nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych do treści zawartych w pliku.


8. Pliki mogą być udostępniane Użytkownikowi nieodpłatnie lub płatnie w kwocie do 800zł. Każda kwota jest ceną brutto. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.


9. Udostępnienie pliku odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami naliczanymi przez Administratora. Transfer danych w sieci Internet – w tym transfer zakupionych plików – może wiązać się z opłatami naliczanymi przez dostawców sieci.


10. Dokonanie Zakupu może wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim wypadku zbierane dane służą jedynie do obsługi transakcji. Użytkownik podając dane osobowe w trakcie procesu Zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Użytkownik ma prawo wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez kontakt pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną z Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 2 Regulaminu. Dokonując Zakupu Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną.


11. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 2 Regulaminu, które będą rozpatrzone maksymalnie do 14 dni od daty zgłoszenia.


12. Serwis przeznaczony jest zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorców, w związku z czym niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki obu grup Użytkowników. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza jednakże i nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób interpretowane.


13. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.


14. Administrator dołoży wszelkich starań, by Serwis działał bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku jakichkolwiek błędów Serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Administratora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych strat Użytkowników, nie wyższych jednak od wartości środków wpłaconych celem nabycia plików w Serwisie.


15. Zawartość stron oraz nazwa domen objętych regulaminem Serwisu 25tysiecy.pl podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Serwisie materiałów i plików tworzących Serwis, przysługują firmie Marter Solutions Limited i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie materiałów udostępnionych w Serwisie bez wymaganej, uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Serwisu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione. Wszelkie materiały udostępniane na łamach Serwisu nieodpłatnie lub odpłatnie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).


16. Administrator zapewnia Użytkownikowi poprawność działania Serwisu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu, należy je wszystkie wyłączyć.


17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.


18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2018 roku.